โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ที่ตั้ง : เลขที่ 1/99 ถนน อู่ทอง  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13000  
โทรศัพท์ 035 - 251923   สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  มีพื้นที่  2 ไร่  2 งาน 39 ตารางวา

จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน : ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

อักษรย่อชื่อโรงเรียน
อักษรย่อชื่อโรงเรียน : ท. ว. ข.
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน : แดง – ขาว

สีแดง หมายถึง ความปราดเปรื่องทางปัญญา และความสง่างามแห่งบุคลิกภาพ 
สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้ใฝ่ประพฤติในคุณธรรมแห่งความสามัคคี มีวินัยและใจซื่อสัตย์