โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น