โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
คณะผู้บริหาร

นางสดุดี งามภูพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา