โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ปฐมวัย

นางคณาทิพย์ แก้วมณี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเกษศิริ ศิริมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปรียวาท น้อยคล้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางนวรัตน์ เมืองศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเพลินพิศ ปรีดีจิตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนิตยา สิทธาจารย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสุปราณี แสนเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอรยา โอนอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวลักษมณ นาคสุข
ครูอัตราจ้าง