โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ประถมศึกษาตอนต้น

นางศิริรัตน์ มั่นศิล
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาตอนต้น

นางวราภรณ์ นิลนฤนาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอภิชาดา เนคมานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

จ่าอากาศเอกหญิงอุบล หอมชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายศักดิ์อำนาท ผลเกิด
ครู คศ.3

นางบุหงา ศรีศวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนรารัตน์ อมรชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปฏิญญา จริตไทย
ครูอัตราจ้าง

นายพีระพล ริยาพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัทมา วงษ์คูณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัทมาพร ทับบุญญาติ
ครูอัตราจ้าง