โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
ประถมศึกษาตอนปลาย

นางนุชณี ศรีรัตนกูล
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษาตอนปลาย

นายสัมพันธ์ ฆ้องวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางมาลัย สง่าวงศ์
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ เพ็ชรเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงษ์ศักดิ์ พิศประเทือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภัควิภา พงษ์สุภาพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชาตรี มีสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางหรรษลักษณ์ จันละมูล
ครู คศ.1

นายคมสัน พรประสิทธิกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรรณา อาจรักษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมัทณา นงนุช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกานต์ธีรา หามาลัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวผัสพร มินันที
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกุลชรี ฉ่ำเฉลิม
ครูอัตราจ้าง