โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
มัธยมศึกษาตอนต้น

นายชาตรี มณีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ามัธยมศึกษาตอนต้น

นางนภา ฮกทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธีรกานต์ สุดสงบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางประนอม เจริญสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกวินรัตน์ นิลวานิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบุญเอื้อ ทัพสัพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายโกศล จำปาดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุวิตรา ไชยสงวนสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเริงชัย สุวรรณพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอังคาร เอมสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอทิตวรรณ อนุสิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฒณิชา ทิพยามาตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพูนศิริ ศรพรหมมาศ
ครูอัตราจ้าง