โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
บุคลากรอื่นๆ

นายทินากร การประเสริฐ
นักการภารโรง

นายกฤษดา ทองลิ้ม
นักการภารโรง

นางสาวแพร ศรีกุล
แม่บ้าน

นายสิทธินนท์ จำปาทิพย์
ยาม