โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
1/99  ตำบลหัวรอ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-251923
บุคลากรอื่นๆ

นายจักรกฤษ ยืนยิ่ง
พนักงานธุรการ

นางสาวเกตุแก้ว เปี่ยมสุข
พนักงานธุรการ

นางสาวปภัสรา ประกอบคุณ
พนักงานธุรการ

นายสิทธิโชค รุณเกษม
พนักงานธุรการ

นายกฤษดา ทองลิ้ม
นักการภารโรง

นายทินากร การประเสริฐ
นักการภารโรง

นายสิทธินนท์ จำปาทิพย์
ยาม